Leergebieden VSO

Naast de leergebied specifieke kerndoelen uit de drie uitstroomprofielen in het VSO spelen de leergebied overstijgende kerndoelen een belangrijke rol. Het accent ligt op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten.

De leergebied overstijgende kerndoelen richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd.

Voor het onderwijs op het VSO hebben wij gekozen om het onderwijsaanbod onder te verdelen in de volgende thema's.
De vakken die hieronder vallen zijn qua inhoud en doelen gericht op wat de leerling op het gebied van wonen nodig heeft voor nu en in de toekomst.

Wonen
- Koken
- Huishoudkunde en klustechniek
- Dienstverlening
- Tuin
- Culturele vorming

Werken
- Horeca: catering en koken
- Zorg en dienstverlening: winkel, dienstverlening, huishoudkunde, EHBO
- Productie: techniek, industrieel werk, culturele vorming
- Groen: tuin, dierverzorging, decoratie

Vrije tijd
- Textiel
- Muziek en drama

Leren (cognitief)
- Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de CED leerlijnen;
- Mondelinge en schriftelijke taal
- Leerlijn rekenen VSO Rekenboog
- Leerlijn rekenen VSO Arbeid
- Leerlijn mens, natuur en techniek
- Leerlijn mens en maatschappij
- Leerlijn leren leren
- Leerlijn culturele oriëntatie en creatieve expressie
- Leerlijn seksuele vorming
- Leerlijn voorbereiding op dagbesteding en arbeid

Burgerschap
- Staatsinrichting; o.a. Prinsjesdag en de Leerlingenraad

Het onderwijsaanbod wordt in fases aangeboden op een wijze die transitie naar werken en maatschappelijke participatie bevordert.

Deze fases zijn niet noodzakelijk gebonden aan leeftijden of jaarklassen; de leerling kan de fases in eigen tempo doorlopen.

Leerroutes ZML VSO
Een leerling start in principe in het VSO in de onderbouw. De leerlingen worden in groepen ingedeeld die het beste overeenkomen met hun eigen (ingeschatte) uitstroombestemming. We streven naar onderwijs op maat te bieden. De basiscompetenties, motivatie, wensen en leer- en hulpvragen van de individuele leerlingen zijn het uitgangspunt. Bij het formuleren daarvan zijn zowel de leerkrachten, ouders en ook de leerlingen zelf betrokken.

Na het laatste jaar stroomt de leerling uit op basis van zijn uitstroomprofiel. Denk daarbij aan (aangepast) werk in het vrije bedrijf, werken op een aangepaste werkvoorziening of dagactiviteitencentrum.

Leerroute 4 met uitstroombestemming: arbeid
Leerroute 3 met uitstroombestemming: beschut werk
Leerroute 2 met uitstroombestemming: taak- of activiteitgerichte dagbesteding
Leerroute 1met uitstroombestemming: belevingsgerichte dagbesteding